Misja

Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności reaktywowane zostało w 1983 roku przez spadkobierców-kontynuatorów idei przedwojennego WTD. Towarzystwo kierując się chrześcijańską zasadą miłości bliźniego, ma na celu niesienie pomocy w zaspakajaniu potrzeb materialnych i niematerialnych, a także wykształcenie w społeczności wrażliwości na potrzeby innych ludzi, poprzez właściwe pojmowanie idei miłosierdzia, wzajemności, pracy i pokoju. Działania swoje skierowało ku ludziom biednym, chorym i potrzebującym, udzielając im pomocy charytatywnej. Do 1992 r. Towarzystwo prowadziło Rehabilitacyjne Zakłady Wytwórczo-Usługowe WTD zatrudniające inwalidów wypracowujących konieczny staż pracy do otrzymania renty inwalidzkiej. Obecnie WTD kontynuuje działalność charytatywną i opiekuńczą, ze szczególnym nastawieniem na ludzi uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Programy profilaktyczne, leczniczo-rehabilitacyjne i readaptacyjne dla osób uzależnionych i ich rodzin realizowane są przez prowadzenie działań edukacyjnych w szkołach różnego szczebla, w pracy terapeutycznej w Punkcie Interwencyjno-Konsultacyjnym WTD, oraz w Młodzieżowym Ośrodku Rehabilitacyjnym WTD w Kazuniu. WTD jest organizacją pożytku publicznego od 25.05.2004 roku. Towarzystwo 7 grudnia 2011 roku wprowadziło i stosuje system zarządzania jakością w zakresie leczenia osób uzależnionych od środków psychoaktywnych zgodnie z norma PN-EN ISI 9001:2009

Misja

Kierując się chrześcijańską zasadą miłości bliźniego, niesiemy osobom potrzebującym pomoc w zaspakajaniu potrzeb materialnych i niematerialnych.
Przez właściwe pojmowanie i prezentowanie idei miłosierdzia, wzajemności, pracy i pokoju, kształcimy w społeczeństwie wrażliwość na potrzeby innych ludzi.
Działania swoje kierujemy ku ludziom biednym, chorym i potrzebującym, udzielając im pomocy.
Działamy zgodnie z sentencją Prymasa Tysiąclecie Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego:

"Choćbyś przegrał całe życie - zbierz się, zgarnij, dźwignij od nowa".