Programy

Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności

2018
Kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia
Umowa nr 07R-1-00239-04-01-2011-2017/18: Świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych
Zadania publiczne realizowane w ramach Narodowego Programu Zdrowia i współfinansowane ze środków Funduszu Rozwiązywaniu Problemów Hazardowych,
w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, będących
w dyspozycji Ministra Zdrowia.
Program reintegracji społecznej i zawodowej adresowany do osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (02.01.2018- 31.12.2018).
Program terapeutyczny z zakresu uzależnień behawioralnych adresowany do pacjentów MOR WTD, ich bliskich i rodzin (02.01.2018- 31.12.2018).
Programy finansowane przez Urząd m. st. Warszawy
Umowa nr PS/B/VI/1/5/46/2018-2020: Reintegracja społeczna i zawodowa prowadzona w programie mieszkań readaptacyjnych.Archiwum programów