Model pracy placówki oparty jest na społeczności terapeutycznej. Podstawą jej filozofii są założenia społeczności Daytopu. Specyfiką naszego modelu jest model integracyjny. Jego istota jest łączenie programów skierowanych do dwóch specyficznych grup odbiorców: pacjentów przyjętych w okresie abstynencji i pacjentów na substytucji

Zasady funkcjonowania

 • decyzja o przyjęciu do Ośrodka zapada na społeczności terapeutycznej
 • kandydat deklaruje chęć podporządkowania się regulaminowi i istniejącym w Ośrodku normom oraz zasadom postępowania
 • placówka jest koedukacyjna

Zapewniamy

 • wysoko wykwalifikowana kadrę terapeutyczną
 • opiekę medyczną
 • leczenie substytucyjne w warunkach ośrodka stacjonarnego (przedłużona detoksykacja)
 • przyjazne warunki leczenia
 • otwarcie na innowacje ze strony społeczności

Oferujemy:

 • możliwość realizacji własnych zainteresowań artystycznych i sportowych
 • możliwość odbywania staży studenckich w zakresie terapii uzależnień

Posiadamy:

 • 30 miejsc w Ośrodku
 • hostel i mieszkanie readaptacyjne

Proponujemy:

 • dążenie do podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kontynuowania nauki
 • podjecie pracy zawodowej w ostatnim etapie leczenia
 • obozy integracyjne i sportowe

Metody leczenia:

 • społeczność terapeutyczna
 • terapia indywidualna i grupowa
 • ergoterapia
 • trening umiejętności społecznych i psychologicznych
 • psychoedukacja
 • zajęcia rekreacyjne, sportowe i inne

Etapy leczenia:

 • Czas pobytu w Ośrodku przewidziany jest na okres około 12 miesięcy.
 • Społeczność Terapeutyczna w MOR WTD w Kazuniu Bielanach oparta jest o system progresywny. Oznacza to, że pacjent wraz z postępami w terapii otrzymuje od Społeczności kolejne przywileje (zalicza etapy leczenia).
 • Okres próbny ( I etap leczenia) trwa 1 miesiąc. Nie zaliczenie okresu próbnego jest równoznaczne z wypisaniem z Ośrodka.
 • O przywilej pierwszej godziny wyjścia można ubiegać się po upływie 1 miesiąca od zaliczenia okresu próbnego. O drugą i trzecią godzinę można ubiegać się w odstępach miesięcznych. Po otrzymaniu przywileju ósmej godziny pacjent powinien podjąć pracę. Zaliczenie przywileju 24 godziny oznacza ukończenie II etapu leczenia z możliwością staranie się o miejsce w hotelu lub mieszkaniu readaptacyjnym.
 • Warunkiem zamieszkania w hotelu lub mieszkaniu readaptacyjnym ( III etap leczenia) jest podjęcie pracy zarobkowej lub nauki i usamodzielnienie się pacjenta.

Program substytucyjny:

 • Prowadzony w ośrodku, może trwać do 12 miesięcy i składa się z trzech etapów:
 • Pierwszy etap trwa 8 miesięcy, obejmuje leczenie farmakologiczne (substytucyjne) połączone z bardzo intensywną psychoterapią w całej jej różnorodności. Przez 3 miesiące utrzymana jest stabilna dawka substytutu, a od 4 miesiąca dawka substytutu jest sukcesywnie redukowana z całkowitym jego odstawieniem w 8 miesiącu pobytu.
 • Drugi etap trwa 2 miesiące, obejmuje okres psychoterapii po zakończeniu leczenia substytucyjnego.
 • Trzeci etap obejmuje okres postrehabilitacyjny, czyli pobyt w hostelu, kontynuowanie pracy lub nauki, powrót do pełnienia akceptowanych ról społecznych