1. Program stacjonarny: warunki przyjęcia
 2. Program substytucyjny: warunki przyjęcia
  Procedura przyjęcia pacjenta do programu stacjonarnego
   1. Pacjent starający się o przyjęcie do MOR WTD jest wpisywany na listę osób oczekujących do przyjęcia (imię, nazwisko, rozpoznanie, wiek, pesel, data zgłoszenia). Rekrutacje przeprowadza się telefonicznie we wtorki między godz. 10.00 a 18.00. O kolejności przyjęć decyduje miejsce na liście oczekujących. Każdy pacjent wpisany na listę osób oczekujących na przyjęcie informowany jest o obowiązku potwierdzania chęci leczenia telefonicznie raz w tygodniu (wtorek).
   2. Pacjenci informowani są o terminie i warunkach przyjęcia, a więc skierowanie do ośrodka od lekarza psychiatry, lekarza POZ lub karta leczenia szpitalnego, dowód ubezpieczenia, dokument z Peselem. Wskazane jest przedstawienie aktualnych wyników badań.
   3. Pacjent w dniu przyjęcia do Ośrodka poddawany jest jakościowemu testowi na obecność metabolitów narkotyków w moczu i obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Dodatni wynik testu dyskwalifikuje pacjenta do przyjęcia, w ośrodku stosowane są testy firmy Acon. Dopuszcza się wyznaczenie kolejnego terminu przyjęcia zgodnego z możliwościami ośrodka.
W sytuacji wątpliwości dla potwierdzenia abstynencji pacjenta będącego w trakcie leczenia w ośrodku może on wykonać badania ilościowe we własnym zakresie.
  1. Wszelkie czynności związane z przyjęciem nowego pacjenta dokonywane są przez terapeutę dyżurnego bądź osobę przez niego wskazaną w poszanowaniu godności pacjenta i za jego zgodą (kontrola osobista).
  2. Pacjent w dniu przyjęcia jest informowany o metodzie leczenia i regulaminie ośrodka.
  3. Po zapoznaniu się z metodą leczenia i zasadami panującymi w ośrodku (regulamin) pacjent zobowiązany jest do wyrażenia pisemnej zgody na leczenie w MOR WTD, wyraża bądź nie wyraża pisemną zgodę na informowanie o przebiegu leczenia w MOR WTD oraz o przerwaniu leczenia (wypisie karnym).
  4. O przyjęciu pacjenta do ośrodka decyduje cała społeczność w drodze głosowania.
  5. W pierwszym dniu pobytu pacjenta zbierana jest autoanamneza.
  Zasady kwalifikacji pacjentów do udziału w programie substytucyjnym:
  1. Wyrażenie pisemnej zgody na uczestnictwo w programie oraz przestrzeganie regulaminu – zawarcie pisemnego kontraktu.
  2. Pacjenci, którzy nie są w stanie przebyć leczenia detoksykacyjnego lub bezpośrednio po jego zakończeniu powracają do przyjmowania narkotyków.
  3. Osoby pełnoletnie, które wyrażają zgodę na leczenie substytucyjne metadonem lub suboksonem.
  4. Ich historia uzależnienia jest krótka, od 3 do 5 lat przyjmowania opioidów.
  5. Pacjenci, którzy przyjmują narkotyki drogą dożylną od kilku miesięcy lub są na etapie zamiany drogi podawania z inhalacji na dożylną.
  6. Pacjenci ze środowisko które czynnie utrudnia proces zdrowienia np. uzależnieni rodzice, rodzeństwo, przemoc w rodzinie, bieda itp.
  7. Wyjątkowo, przyjmowane są kobiety w ciąży, których kwalifikacje odbywałyby się w trybie indywidualnym (ocena stanu somatycznego, opieki nad noworodkiem, sytuacji socjalnej).
  Kryteria wykluczające:
  1. Uzależnienie od alkoholu.
  2. Uzależnienie od leków uspokajająco-nasennych.
  3. Osoby z współwystępowaniem ostrych zaburzeń psychicznych takich jak: schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, depresja nawracająca oraz pacjenci z rozpoznanym zespołem organicznym, z umiarkowanie nasilonymi zaburzeniami poznawczymi.