Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności zwane dalej Towarzystwem, posiada osobowość prawną i jest stowarzyszeniem zarejestrowanym.
 2. Towarzystwo powołane jest na czas nieokreślony.
 3. Towarzystwo jest organizacją pożytku publicznego.

§ 2.

 1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla właściwej realizacji swoich celów statutowych, Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej.

 1. Siedzibą władz jest miasto Warszawa.

§ 3.

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Przewiduje się możliwość zatrudniania pracowników dla prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej.

§ 4.

Towarzystwo może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5.

 1. Towarzystwo może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zgromadzenie Członków większością kwalifikowaną co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6.

 1. Towarzystwo kierując się chrześcijańską zasadą miłości bliźniego ma na celu niesienie ludziom pomocy w zaspakajaniu potrzeb materialnych i niematerialnych, a także wykształcenie w społeczeństwie wrażliwości na potrzeby innych ludzi (a szczególnie rodziny), poprzez właściwe pojmowanie idei miłosierdzia, wzajemności, pracy i pokoju.
 2. Celem Towarzystwa jest prowadzenie działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy podmiotów, wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, a w szczególności:
  1. niesienie pomocy charytatywnej osobom biednym, bezdomnym i innym potrzebującym,
  2. udzielanie pomocy młodzieży zagrożonej patologią społeczną,
  3. praca na rzecz osób uzależnionych, nosicieli wirusa HIV i chorych na AIDS,
  4. upowszechnianie wiedzy o skutkach używania środków psychoaktywnych.

§ 7.

Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 1. prowadzenie akcji kulturalnej i rekreacyjnej dla osób niepełnosprawnych i chorych,
 2. prowadzenie zakładów i placówek opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych lub zagrożonych nałogiem,
 3. prowadzenie działalności edukacyjnej i wydawniczej w zakresie promocji zdrowia,
 4. organizowanie i wykonywanie świadczeń zdrowotnych w systemie opieki całodobowej w zakresie uzależnienia od substancji psychoaktywnych, w tym osób z HiV/AIDS,
 5. organizowanie i wykonywanie ambulatoryjnych specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie porad diagnostycznych i porad terapeutycznych,
 6. opracowywanie i wdrażanie programów profilaktycznych, leczniczo-rehabilitacyjnych i readaptacyjnych dla osób uzależnionych i ich rodzin,
 7. organizowanie i wykonywanie opieki postrehabilitacyjnej,
 8. współudział w inicjowaniu i prowadzeniu działań na rzecz zapobiegania narkomanii i innym uzależnieniom,
 9. współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi, działalnością Towarzystwa,
 10. współpracę z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi,
 11. współpracę i wzajemną pomoc członków Towarzystwa,
 12. inne działania sprzyjające rozwojowi statutowych celów Towarzystwa,
 13. prowadzenie działalności integrującej podopiecznych i członków Towarzystwa, poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8.

 1. Członkami Towarzystwa mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Towarzystwa.

§ 9.

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§ 10.

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Towarzystwa.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Towarzystwa, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Towarzystwie przez swojego przedstawiciela.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Towarzystwa lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Towarzystwa.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zgromadzenie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 11.

Członek zwyczajny ma prawo do:

 1. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Towarzystwa,
 2. uczestniczenia w zebraniach, konferencjach organizowanych przez Towarzystwo,
 3. zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Towarzystwa,
 4. korzystania z pomocy Towarzystwa, za wyjątkiem korzystania z majątku Towarzystwa,
 5. noszenia odznaki organizacyjnej,
 6. zaskarżania do Walnego Zgromadzenia Członków, uchwały Zarządu Towarzystwa o skreślenie z listy członków.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Towarzystwa,
 2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa,
 3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Towarzystwie.

§ 12.

 1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 11 ust. 1 pkt. 2–6.
 2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Towarzystwa.
 3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
 4. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 13.

 1. Członkostwo Towarzystwa ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Towarzystwa, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
  2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
  3. skreślenie z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań przez okres przekraczający 12 miesięcy,
  4. wykluczenie z Towarzystwa w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad i etyki,
  5. wykluczenie w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
  6. pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Towarzystwa, mocą uchwały władzy Towarzystwa, która członkostwo nadała.
 1. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 3–6 orzeka Zarząd, który zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny skreślenia lub wykluczenia, wskazując na prawo odwołania się od decyzji do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia.
 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

§ 14.

Władzami Towarzystwa są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 15.

 1. Kadencja wszystkich władz trwa 6 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
 2. Uchwały władz Towarzystwa podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum).

§ 16.

W przypadku rezygnacji, wykluczenia lub śmierci członka władz Towarzystwa w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany spośród nie wybranych kandydatów, według kolejności uzyskanych głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. Uzupełnienie składu władz przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW

§ 17.

 1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.
 2. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
  1. z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
  2. z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
 3. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarząd powiadamia członków co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Członków.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
  1. w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 15 ust. 2,
  2. w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu – 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§18.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Sprawozdawcze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie – do końca czerwca każdego roku.
 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków zwołuje Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na żądanie Komisji Rewizyjnej,
  3. na umotywowane żądanie, co najmniej 10 członków zwyczajnych.
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków należy:

 1. określenie głównych kierunków działania i celów Towarzystwa,
 2. uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,
 3. wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej; w tym mianowanie Prezesa Zarządu,
 4. ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,
 5. rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich od uchwał Zarządu,
 6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Towarzystwa lub jego władze,
 7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
 8. podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku,
 9. podejmowanie uchwały o przystąpieniu bądź wystąpieniu z organizacji określonych w § 5,
 10. zatwierdzanie bilansu i sprawozdania finansowego oraz wniosków Komisji Rewizyjnej.

ZARZĄD

§ 20.

 1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Towarzystwa zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem Członków.
 2. Zarząd składa się od 1 do 7 członków.
 3. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 4. Prezesa mianuje Walne Zgromadzenie Członków. Zarząd konstytuuje się na pierwszym po wyborach zebraniu określając charakter pełnionych funkcji.
 5. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku.
 6. Zarząd do prowadzenia spraw Towarzystwa może tworzyć biuro i zatrudniać pracowników.

§ 21.

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. przyjmowanie nowych członków Towarzystwa,
 2. reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
 3. kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa, w tym zatrudnianie pracowników Towarzystwa,
 4. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 5. zarządzanie majątkiem i funduszami Towarzystwa,
 6. ogłaszanie rocznego sprawozdania finansowego,
 7. uchwalanie stosownych regulaminów,
 8. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
 9. decydowanie o uczestnictwie w pracach krajowych i zagranicznych organizacji i instytucji o zbliżonym profilu działania,
 10. podejmowanie decyzji w każdym innym zakresie, który nie jest zatwierdzony do kompetencji Walnego Zgromadzenia Członków.

KOMISJA REWIZYJNA

§ 22.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Towarzystwa.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym przewodniczącego wybranych przez Walne Zgromadzenie Członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Towarzystwa ani też pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej, w związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu.
 4. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba, która była skazana prawomocnym wyrokiem Sądu za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie otrzymują wynagrodzenia lub zwrotu kosztów z tytułu pełnionych funkcji.

§ 23.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. kontrola bieżącej pracy Towarzystwa,
 2. składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków,
 3. występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. badanie sprawozdania finansowego Towarzystwa.

Rozdział V

Majątek i fundusze

§ 24.

 1. Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 25.

 1. Źródłami powstania majątku Towarzystwa są:
  1. składki członkowskie,
  2. dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Towarzystwa,
  3. dotacje, subwencje,
  4. darowizny, zapisy i spadki,
  5. korzyści z ofiarności publicznej,
  6. wpływy z działalności statutowej.
 1. Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnie obowiązujących przepisach wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, w tym tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.
 2. Towarzystwo może prowadzić odpłatną działalność statutową zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza się na działalność pożytku publicznego Towarzystwa.
 4. Zabronione jest:
  1. udzielanie pożyczek lub zabezpieczanie zobowiązań majątkiem Towarzystwa w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Towarzystwa pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
  2. przekazywanie majątku Towarzystwa na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywanie majątku Towarzystwa na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie wynika bezpośrednio z statutowego celu Towarzystwa,
  4. zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Towarzystwa, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
 1. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26.

Dla ważności oświadczenia woli, reprezentowania Towarzystwa oraz zaciągania zobowiązań majątkowych wymagany jest podpis Prezesa lub dwóch członków Zarządu łącznie.

Rozdział VI

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA

§ 27.

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Towarzystwa przez Walne Zgromadzenie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu i likwidacji Towarzystwa Walne Zgromadzenie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Towarzystwa, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Za Zarząd

wprowadzono do stosowania

uchwałą nr 03/2011 Walnego Zgromadzenia Członków
z dnia 08 marca 2011 roku